Ett framtidsprojekt initierat av Tyréns.

Själen bygger framtidens städer

Framtidens städer måste anpassa sig – på många olika sätt. Globala klimatförändringar ställer allt högre krav på anpassning till ett varmare klimat, ökade regnmängder, osv. Urbaniseringen innebär att många fler måste kunna erbjudas bostad i redan tätbebyggda områden. Dessutom kommer troligen både byggnader och infrastruktur påverkas avsevärt som effekt av digitaliseringen. Vi måste därför tänka nytt för att åstadkomma städer med hög livskvalitet, städer där vi kan trivas och må bra.

Människors trivsel med och stolthet över staden hänger tätt samman med vår uppfattning om dess själ. Upplever man att stadens själ/identitet är stark, uppskattar man staden mer. Min forskning, baserad på en omfattande undersökning bland boende i fyra svenska städer, visar på ett tydligt samband mellan ’city soul’ och ’city love’. Länge har vårt val av bostadsort behövt vara allra mest beroende av var det finns jobb eller utbildning. Idag har vi större möjlighet att välja ort på basis av andra parametrar, som tex kultur och livsstil. Vi (åtminstone i västvärlden) kan i större utsträckning matcha valet av bostadsort med våra individuella önskemål och preferenser. För att göra en stad (mer) attraktiv måste vi därför bli bättre på att fånga och vidareutveckla det som är speciellt med staden.

Platsens själ - en kombination av emotionella, funktionella och fysiska upplevelser

Vad är egentligen platsens själ? Vad är betydelsefullt att bevara när man bygger om och vad är viktigt att ta med när man bygger nytt? Om man definierar platsens själ som det som särskiljer en plats från en annan, liknande plats, så visar forskning från flera olika områden att platsens själ har två viktiga byggstenar. Den första och viktigaste komponenten är vår emotionella relation till platsen, vilken bland annat beror på hur länge vi har bott där. Den andra komponenten är människans uppfattning om fysiska element och miljöer samt utbudet av offentliga och kommersiella tjänster.

I min avhandling kunde jag bland annat konstatera att när människor ska beskriva sin stads själ med egna ord så blir resultatet väldigt olika: i Stockholm är det framför allt vattnet, i Malmö mångkulturen, i Umeå kulturen och i Göteborg är det havet som är de starkaste ingredienserna i respektive stads själ.

Men när jag istället sökte efter sådant som har starkt samband med stadens själ i alla de undersökta städerna, hittade jag faktiskt flera gemensamma ingredienser. En sådan gemensam ingrediens är förekomst av konst, statyer och symboler på offentliga platser. En annan att det finns historier om platsen som man gärna berättar för andra. Själen påverkas också positivt av att det är en vacker plats, med mysiga gång-/cykelstråk samt att den upplevs som trygg och har ett gott rykte.

När man ska hitta eller utveckla en specifik stads själ är det naturligtvis nödvändigt att utgå ifrån just den platsen. Bästa sättet att göra detta är då i samverkan med flera olika professioner och funktioner; företagare, medborgare, fastighetsägare, beteendevetare, samhällsplanerare, arkitekter, m.fl.

När vi bygger om våra städer för att passa de nya förutsättningar och krav som blir en konsekvens av klimatförändringar, urbanisering och digitalisering så ska vi verkligen försöka bevara sådant som är del av stadens själ. Vi kommer att behöva ännu starkare relation till platsen för att må bra och trivas där. Relationen till platsen, i form av tillhörighet, hemmakänsla, lojalitet, stolthet är också en viktig del av en hållbar stad.

 

För mer information: Livable and Sustainable Cities. Explorations of the City Soul and Energy-Efficient Housing based on Swedish Data on Citizens’ Preferences

Mia Wahlström, Tekn. Dr

Tyréns AB

mia.wahlstrom@tyrens.se